Písně na Blakea
album písní pro tenor a klavír na verše Williama Blakea (2003-4), dur. 25'

I. Tiger. Moderato feroce
II. The Little Lamb. Andante luminoso
III. The Fly. Vivace
IV. The Clod & the Pebble. Con moto
V. The Sick Rose. Moderato
VI. A Poison Tree.
VII. Earth's Answer. Adagio maestoso

 

I. Tiger (2003-4)

Tiger! Tiger! burning bright
In the forests of the night:
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?

In what distant deeps or skies
Burnt the fire of thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand dare seize the fire?

And what shoulder, & what art,
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand? & what dread feet?

What the hammer? what the chain?
In what furnace was thy brain?
What the anvil? what dread grasp
Dare its deadly terrors clasp?

When the stars threw down their spears,
And water'd heaven with their tears,
Did he smile his work to see?
Did he who made the Lamb make thee?

Tiger! Tiger! burning bright
In the forests of the night:
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?

 

Tygr (překlad Zdeněk Hron)

Tygře, tygře, žhavě žhneš
v noci, jíž jak lesem jdeš!
Kdo vzal smrti její moc
a dal ti strašnou souměrnost?

V hloubi kde, kde v nebesích
planul oheň očí tvých?
Na čích perutích se vznese?
Která ruka plamen snese?

Který fortel, které ruce
utkaly tkáň tvého srdce?
Kdo, když srdce začlo bít,
strašný spár moh' vytvořit?

Kdo dal řetěz? Kdo jej kul?
V které výhni mozek žhnul?
Která kovadlina, hmat
smí tu hrůzu do ruk brát?

Když pak hvězdy vrhly kopí,
jejich slzy nebe kropí,
moh' se, kdo tě stvořil, smát?
Beránka moh' udělat?

Tygře, tygře, žhavě žhneš
v noci, jíž jak lesem jdeš!
Kdo vzal smrti její moc
a dal ti strašnou souměrnost?

II. The Little Lamb (2004)

Little Lamb, who made thee?
Dost thou know who made thee?
Gave thee life, and bid thee feed,
By the stream and o'er the mead;
Gave thee clothing of delight,
Softest clothing woolly, bright;
Gave thee such a tender voice,
Making all the vales rejoice?
Little Lamb, who made thee?
Dost thou know who made thee?

Little Lamb, I'll tell thee,
Little Lamb, I'll tell thee:
He is called by thy name,
For He calls Himself a Lamb.
He is meek, and He is mild:
He became a little child.
I a child, and thou a lamb,
We are called by His name.
Little Lamb, God bless thee!
Little Lamb, God bless thee!

 

Beránek (překlad Zdeněk Hron)

Beránku, kdo tě stvořil?
Víš vůbec kdo tě stvořil?
Dal ti žít a napást se
U potoka na louce?
Oblékl tě radostí
Z jemné vlny nejhustší?
Dal ti hlas jímž hlaholí
šťastně všechna údolí?
Beránku kdo tě stvořil?
Víš vůbec kdo tě stvořil?

Beránku, já povím ti,
beránku, já povím ti:
používá jméno tvé
sám si říká Beránek.
Hodný je a milý k všem,

Stal se malým děťátkem.
Dítě já, ty beránek -
Jeho jméno nosíme.
Beránku buď požehnán!
Beránku buď požehnán!
III. The Fly (2004)
Little Fly
Thy summers play,
My thoughtless hand
Has brush'd away.

Am not I
A fly like thee?
Or art not thou
A man like me?

For I dance
And drink & sing:
Till some blind hand
Shall brush my wing.

If thought is life
And strength & breath:
And the want
Of thought is death;

Then am I
A happy fly,
If I live,
Or if I die.

Motýl (překlad Zdeněk Hron)

Motýle,
tvůj letní let
bezděčně jsem
ti rukou smet.

Jako ty
sám motýl jsem?
Ty jako já jsi člověkem?


Vždyť piju,
tančím a zpívám,
než slepá ruka
mi smete křídla.

Když v myšlence
je dech i žití
a bez ní
konec živobytí,

s radostí
jsem motýl sám,
ať žiju,
ať umírám.
IV. The Clod & the Pebble (2004)

Love seeketh not Itself to please,
Nor for itself hath any care;
But for another gives its ease,
And builds a Heaven in Hells despair.

So sang a little Clod of Clay,
Trodden with the cattles feet:
But a Pebble of the brook,
Warbled out these metres meet.

Love seeketh only Self to please,
To bind another to Its delight:
Joys in anothers loss of ease,
And builds a Hell in Heavens despite.

 

Hrouda a oblázek (překlad Zdeněk Hron)

"Vždyť láska o sobě nejen ví
a o sebe se nic nestarám
ale klid druhým připraví
a v pekle ráj obstará."

Hrouda hlíny zpívá si,
krávy po ní dupaly,
v potoce však oblázek
zase tu svou šveholí:

"Vždyť láska o sobě jenom ví,
jen z rozmaru druhé spoutává,
jen pro radost o klid připraví
a z ráje peklo dělává."
V. The Sick Rose (2004)

O Rose thou art sick.
The invisible worm,
That flies in the night
In the howling storm:

Has found out thy bed
Of crimson joy:
And his dark secret love
Does thy life destroy.

 

Červ v růži (překlad Zdeněk Hron)

Ó růže, to ten červ!
Ten neviditelný,
co vylézá jen
za bouř a tmy,

už si tě našel,
a kde spíš, ví:
A temnou láskou tě
skrytě umoří.
VI. A Poison Tree (projekt)

I was angry with my friend;
I told my wrath, my wrath did end.
I was angry with my foe:
I told it not, my wrath did grow.

And I waterd it in fears,
Night & morning with my tears:
And I sunned it with smiles,
And with soft deceitful wiles.

And it grew both day and night.
Till it bore an apple bright.
And my foe beheld it shine,
And he knew that it was mine.

And into my garden stole,
When the night had veild the pole;
In the morning glad I see;
My foe outstretchd beneath the tree.

 

Jedovatý strom (překlad Zdeněk Hron)

Na přítele měl jsem vztek,
vtek přešel mě, když jsem to řek.
Na nepřítele měl jsem zlost
nic neřek sem, a vztek rost.

Kropil jsem ho mrtvý strachy,
slzy tekly jako hrachy,
slunil jsem ho v radosti
jako v sladké podlosti.

A on roste jako z vody,
už mi krásné jabko rodí.
Když ho viděl nepřítel,
že bylo mé hend ho chtěl

a pro ně se přes plot vkrad,
když noc zahalila sad:
Ráno koukám nadšený -
pod stromem je studený.
VII. Earth's Answer (projekt)

Earth rais'd up her head,
From the darkness dread & drear.
Her light fled:
Stony dread!
And her locks cover'd with grey despair.

Prison'd on watry shore
Starry Jealousy does keep my den
Cold and hoar
Weeping o'er
I hear the Father of the ancient men

Selfish father of men
Cruel jealous selfish fear
Can delight

Chain'd in night
The virgins of youth and morning bear.

Does spring hide its joy
When buds and blossoms grow?
Does the sower?
Sow by night?
Or the plowman in darkness plow?

Break this heavy chain,
That does freeze my bones around
Selfish! vain!
Eternal bane!
That free Love with bondage bound.

 

Země odpovídá (překlad Zdeněk Hron)

Zem hlavu pozvedá
z příšerné a pusté tmy.
Ze světla
zbyla tma!
Ze zoufalství má už šediny.

"Vězeň na březích vod,
hvězdná žárlivost po mě slídí;
mrtva od
slz a psot
poslouchám otce dávných lidí.

Sobecký otče člověka!
Ukrutný a žárlivý!
Spoutaná
radost má
snášet svítání a panenství?


Skrývá jaro radost,
když se květy osype?
Což rozsévač
sije v noci
a oráč snad za tmy orat jde?

Rozbij okovy,
co studí až do kostí,
Sobče! Zlý!
Prokletí,
pro něž je láska otroctví!"

Když se mi dostala z podzima 2003 do ruky poezie Williama Blakea (1757-1827), velmi mě oslovila. Zprvu vznikly dvě samostatné písně Tyger a The Little Lamb. Došel jsem k názoru, že stojí za to zhudebnit písní mnohem víc, protože Blakeovy verše jsou krásné a všechny přímo lákají ke zhudebnění. Opatřil jsem si proto kompletní jeho básnické dílo v originále. Zjistil jsem, že krásný překlad Zdeňka Hrona (William Blake: Písničky nevinnosti a zkušenosti, edice Versus, BB Art Praha, 2001) je bohužel jenom výběrem z těchto poměrně obsáhlých sbírek (z dohromady 29 a 26 básní jen 5 a 23). Na následující adrese je k dispozici jeho kompletní kompletně zrevidované dílo (v originále). Celý cyklus je tematicky a obsahově provázaný.

Jako první jsem se zhudebnil píseň Tyger (Tygr) ze sbírky Písničky zkušenosti, která začala vznikat na sklonku roku 2003. Z podzima se mi dostala do ruky kniha veršů Williama Blakea Písničky nevinnosti a zkušenosti (Songs of Innocence and Experience). Po dlouhé době se mi opět stalo, že při četbě básně jsem ihned slyšel hudbu, tedy tenor a klavír. Pro jistotu jsem si první sloku poznamenal. Po krátké době jsem se v průběhu Vánoc ke skice vrátil a píseň dokončil. Psal jsem jí v průběhu kompozice Tria pro hoboj klarinet a fagot. Snažil jsem vyjadřit text básně, který chápu jako silně nadčasový. Píseň není rozhodně jednoduchá, ale obtížnost snad má smysl. Je velmi stručná, nepoužívám příliš mnoho melismat. Hudební jazyk je velmi espresivní a vypjatý. Této písně se ujal Dušan Ružička, který jí snad, dodržíli slib, v budoucnu provede.

V pořadí druhá píseň The Little Lamb (Beránek) pochází ze sbírky Písničky nevinnosti. Na zhudebnění jsem začal pracovat ihned po zkončení práce na Variacích pro violoncello a klavír. Hudebně je píseň velmi kontrasní vůči písni Tiger. Není natolik vypjatá a i melodie postupuje v mnohem menších intervalech.

Třetí píseň The Fly (doslova Moucha, v překladu Motýl) z cyklu Písničky zkušenosti je opět kontrastem k předchozím písním. Jedná se o třídílnou formu. Díl A obsahuje téma charakterizované výrazovou vypjatostí. Díl B (text Shall I dance...) je koncipován jako rozverný valčík, který ale v opilosti tanečníka tu a tam klopýtne. Následuje hudební repríza.

Píseň v pořadí čtvrtá píseň The Clod & the Pebble (Hrouda a oblázek) vznikla v červenci 2004.

Pátá píseň The Sick Rose. (doslova Nemocná růže, v překladu Červ růži) vznikla v srpnu 2004. Tato velmi krátká píseň je tvořena jedním melodickým obloukem.

V pořadí šestá píseň A Poison Tree (Otrávený strom) je koncipována jako velmi rychlé, stručné scherzo. Na její zkomponování se chystám v nejbližší době.

Závěrečná, sedmá píseň Earth's Answer (Země odpovídá) je koncipovaná jako rozsáhlé finále. Celý tón básně je velmi vážný a proto bude i taková má píseň.


Zpět Zpět