Vox clamantis
kantáta pro tenor, smíšený sbor, smyčcový orchestr a tympány na slova 40. kapitoly z Knihy proroka Izajáše (2009), dur. 16'

3 Vox clamantis:
“In deserto parare viam Domini,
rectas facite in solitudine
semitas Dei nostri.
4 Omnis vallis exaltetur,
et omnis mons et collis humilietur;
et fiant prava in directa,
et aspera in plana:
5 et revelabitur gloria Domini,
et videbit omnis caro pariter
quod os Domini locutum est”.
6 Vox dicentis: “Clama!”.
Et dixi: “Quid clamabo?”.
Omnis caro fenum,
et omnis gloria eius quasi flos agri;
7 exsiccatum est fenum, et cecidit flos,
quia spiritus Domini sufflavit in eo. Vere fenum est populus.
8 Exsiccatum est fenum, et cecidit flos;
verbum autem Dei nostri manet in aeternum.
9 Super montem excelsum ascende,
tu, quae evangelizas Sion;
exalta in fortitudine vocem tuam,
quae evangelizas Ierusalem;
exalta, noli timere;
dic civitatibus Iudae:
“Ecce Deus vester,
10 ecce Dominus Deus in virtute venit,
et brachium eius dominatur."

1 Consolamini, consolamini populum meum,
dicit Deus vester.

   3 Hlas volajícího:
”Připravte na poušti cestu Hospodinu!
Vyrovnejte na pustině
stezky pro našeho Boha!
4 Každé údolí ať je vyvýšeno,
každá hora a pahorek sníženy.
Pahorkatina ať v rovinu se změní
a horské hřbety v pláně.
5 I zjeví se Hospodinova sláva
a všechno tvorstvo společně spatří,
že promluvila Hospodinova ústa.“
6 Hlas toho, jenž praví: ”Volej!“
I otázal se: ”Co mám volat?“
”Všechno tvorstvo je tráva
a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí.
7 Tráva usychá, květ vadne,
zavane-li na něj vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva.
8 Tráva usychá, květ vadne,
ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“
9 Vystup si na horu vysokou,
Sijóne, který neseš radostnou zvěst,
co nejvíc zesil svůj hlas,
Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst,
zesil jej, neboj se!
Řekni judským městům:
”Hle, váš Bůh!
10 Panovník Hospodin
přichází s mocí , jeho paže se ujme vlády.

1 ”Potěšte, potěšte můj lid,“
praví váš Bůh.


Tuto kantátu jsem začal psat na začátku července 2009. Když jsem hledal nový text pro kantátu, původně jsem měl v plánu oslavit Jana Křtitele. Během hledání vhodného textu v Lukášově evangeliu i jiných textech Nového Zákona jsem si uvědomil, že vždy jsou zde citace uvozené: "Jak praví prorok Izaiáš..." Původní text, který není zdaleka tak známý, jako jeho budoucí paralely, mne zaujal svou hloubkou. Zvolil jsem spojení tenor sólo, smíšený sbor, smyčcový orchestr a tympány. K dokončení kantáty pak došlo na sklonku adventu téhože roku.

Doufám, že tato kantáta bude brzy provedena. 

Zpět Zpět