David
kantáta pro dva smíšené sbory a harfu na biblické texty (2011-12), dur. 31'

I.
Žalm 3
2 Adónáj má rabbú cáráj
rabbím qámím 'áláj
3 Rabbím ómerím lenafší
én ješú'átá ló vélóhím
4 Weattá adónáj mágén ba'adí
kevódí úmérím róší
7 Ló írá mérivvót 'ám
ašer sávív šátú 'áláj
8a Qúmá Adónáj
hóší'éní elóhaj
9 l'Adónáj hajšú'á
'al 'ammechá virchátechá


I.
Žalm 3 (ekumenický překlad)
2 Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží, mnoho je těch, kdo proti mně povstávají!
3 Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: „Ten u Boha spásu nenalezne.“
4 Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.
6 Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě p odepírá.
7Nebojím se davu desetitisíců, kteří kolem proti mně se kladou.
8a Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože!
9 V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání!

II.
Žalm 6
2 Adónáj al beappechá tóchíhéní
weal bahamátechá tejasseréní
3 honnéní adónáj kí umlal ání
refáéní adónáj kí nivhalú 'acámáj
4 Wenafší nivhalá meód
weattá adónáj 'ad mátáj
5 Šúvá adónáj hallecá nafší
hóší'éní lema'an hasdechá

Žalm 13

2 'ad áná Adónáj tiškáhéní necah
'ad áná tastír et pánechá mimmenní
4b háírá 'énaj
pen íšan hammáwet
5a Pen jómar ójeví
jecholtíw


II.
Žalm 6 (ekumenický překlad)
2 Nekárej mě, Hospodine, ve svém hněvu, netrestej mě ve svém rozhořčení!
3 Smiluj se nade mnou, Hospodine, chřadnu, Hospodine, uzdrav mě, mé kosti trnou děsem.
4 Má duše je tolik vyděšená, a ty, Hospodine, dokdy budeš váhat ?
5 Vrať se, Hospodine, braň mě, pro své milosrdenství mě zachraň!

Žalm 13 (ekumenický překlad)
2 Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš? Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat?
4b Rozjasni mé oči, ať neusnu spánkem smrti,
5a ať nepřítel neřekne:
„Zdolal jsem ho!“

III.
Žalm 23
1 Adónáj ró'í ló ehsár
2 Bin-ót deše jarbícéní
'al mé menuhót jenahaléní
3 Nafší ješúvév
janhéní vema'gelé cedeq lema'an šemó
4 Gam kí éléch begé calmáwet
ló írá rá'
kí attá 'immádí
6bWešavtí bevét adónáj
leórech jámím


III.
Žalm 23 (ekumenický překlad)
1 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2 Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách,
vodí mě na klidná místa u vod,
3 naživu mě udržuje,
stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4a I když půjdu roklí šeré smrti,
nebudu se bát ničeho zlého,
vždyť se mnou jsi ty.
6b Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

IV. Intermezzo (arpa solo)

 

V. Nářek nad Abšalómem
2 Sam 19, 1
1Wajjirgaz Dawíd wajja'al 'al 'alijjat hašša'ar wajjévk
wechó ámar belechtó bení Avšálóm bení vení Avšálóm
mí jittén mútí aní tahtechá Avšálóm bení vení


V. Nářek nad Abšalómem
2 Sam 19, 1(ekumenický překlad)
1 David otřesen vystoupil do přístřešku nad branou a plakal. Šel a naříkal: „Můj synu Abšalóme, můj synu Abšalóme! Kéž bych byl umřel místo tebe, Abšalóme, synu můj, synu můj!“

VI.
Žalm 14
1 Ámar návál belibbó én Elóhím
hišhítú hit'ívú 'alílá
2 Én 'óse tóv
hakkól sár jahdáw ne-eláhú
3 Én 'óse tóv én gam ehád
4ac Haló jáde'ú kol pó'alé áwen
Adónáj ló qárá-ú
5 Šám páhadú fáhad
kí elóhím bedór caddíq
7 Mí jittén Miccijjón ješú'at Jisrá-él
bešúv Adónáj ševút 'ammó
jágél Ja'aqóv jismah Jisrá-él

Žalm 133
1 Hinné ma tóv úma ná'ím ševet ahím gam jáhad

Hallelú jáh
Amen.

 

VI.
Žalm 14 (ekumenický překlad)
1 Bloud si v srdci říká: „Bůh tu není.“ Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou, nikdo nic dobrého neudělá.
2 Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli .
3 Zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo.
4 Což nevědí všichni, kdo páchají ničemnosti,
ti , kdo Hospodina nevzývají,
5 že se jednou třást budou strachem? S pokolením spravedlivého je Bůh.
7 Kéž už přijde Izraeli ze Sijónu spása!
Až Hospodin změní úděl svého lidu,
bude Jákob jásat, Izrael se zaraduje.

Žalm 133 (ekumenický překlad)
1 Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!

Alleluia (Chvalte Hospodina)
Amen. (Staň se)

Na podzim 2011 jsem se pustil do kompozice dalšího vokálního díla. Impulsem pro vznik díla byla 1. mezinárodní skladatelská soutěž Pražského filharmonického sboru, kam jsem zaslal V. část. Tentokrát jsem si vybral dva smíšené sbory, doprovázené pouze harfou. Rád jsem tak učinil hold králi Davidovi. Harfa byla zvolena jako biblický symbol. Její funkcí není pouze doprovázet oba smíšené sbory, ale též fungovat jako konfrontační prvek. Rozhodl jsem se pro užití originálního hebrejského textu. Velké poděkování patří P. Doc. Josefu Hřebíkovi, ThD., který pro mne vytvořil transkripci z biblické hebrejštiny. Práce s tímto neobvyklým jazykem pak nebyla příliš složitá.

Ve vrcholových partitích kompozice má sborový aparát šestnáct hlasů. Obsazení je minimálně 16 zpěváků, ideálem je ale násobek.

 

Zpět Zpět